Informace o zpracování osobních údajů

Správce:

1) RE/MAX

2) Kreuziger&Sobotik, s. r. o., IČO 271 77 149, se sídlem K Rukavičkárně 94, 190 14 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169, která je držitelem a provozovatelem obchodní značky a licence RE/MAX Česká republika dále jen („KS”).
Kontaktní údaje: info@re-max.cz

Účely zpracování:

Ad 1)
RE/MAX zpracovává Vaše osobní údaje, které společnost získala od Vás nebo z jiných zdrojů, k následujícím účelům:

Povinná identifikace a kontrola klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (identifikační údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu platnosti, účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku).
Ad 2)
Vzhledem k tomu, že RE/MAX je součástí světové sítě realitních kanceláří RE/MAX, budou Vaše osobní údaje předávány a zpracovány také KS, a to k následujícím účelům:

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, uskutečněné transakce — data o nemovitostech — makléř, výše provize, hodnota nemovitosti / výše nájmu) budou zařazeny do systému RAMS, který slouží k evidenci všech osob využívajících značku RE/MAX.
Ad 1)
RE/MAX je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, případně z důvodů oprávněných zájmů RE/MAX a právnické osoby, kterou zastupujete. Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci ani v ní pokračovat.
Ad 2)
KS je také oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť veškerá zpracování provádí z důvodů oprávněného zájmu KS a vlastníka značky RE/MAX.
Mezi tyto oprávněné zájmy patří:

Plnění povinností a závazků, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi RE/MAX a Vámi nebo právnickou osobou, kterou zastupujete (identifikační a kontaktní údaje, údaje o nemovitosti), včetně zveřejnění informací o nemovitostech na webových stránkách RE/MAX.

Ze systému RAMS jsou za účelem ochrany obchodní značky RE/MAX pořizovány reporty pro společnost PMSCS Real Estate Franchising, Inc. (se sídlem Alpenstrasse 15, Postfach 4853, CH-6304, Zug, Švýcarsko), která je masterfranšízantem pro Evropu („RE/MAX Europe”). Tyto reporty obsahují údaje o uskutečněných transakcích, včetně výše provize a hodnoty obchodního případu.

Vaše osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje, skeny smluv, data o nemovitostech — uzavřené i neuzavřené obchody) budou dále zpracovávány v systému MAXIS, který slouží k evidenci a kontrole činností realitních kanceláří, včetně makléřů, a k vytvoření inzerce (profilu Vaší nemovitosti) na webových stránkách KS.

Právní základ

Ad 1)
RE/MAX je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, případně z důvodů oprávněných zájmů RE/MAX a právnické osoby, kterou zastupujete. Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci ani v ní pokračovat.
Ad 2)
KS je také oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť veškerá zpracování provádí z důvodů oprávněného zájmu KS a vlastníka značky RE/MAX.

Mezi tyto oprávněné zájmy patří:

Ochrana značky RE/MAX a evidence a kontrola všech osob, které tuto značku využívají.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje bude v rámci Vašich vztahů s RE/MAX zpracovávat realitní makléř, který bude také Vaší kontaktní osobou. V případě ukončení spolupráce mezi makléřem a RE/MAX bude Vaše komunikace automaticky přesměrována po nezbytnou dobu na RE/MAX, která Vám následně přidělí nového makléře.
Shromažďováním a zadáváním Vašich osobních údajů do systémů RAMS a MAXIS je pověřena RE/MAX a její makléři. Systém RAMS i MAXIS je spravován externí IT společností imao s.r.o., DALTEN media s.r.o. a Poski.com s.r.o.

Příjemci:

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly klienta mohou být předávány příslušným státním úřadům (Finanční analytický úřad).
Váš inzerát (informace o nemovitosti) bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek RE/MAX a KS.
Základní údaje o Vašich transakcích budou předávány RE/MAX Europe.

Předávání osobních údajů do třetí země:

Švýcarsko (RE/MAX Europe) – existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů – je umožněn volný tok osobních údajů.

Doba uchování:

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce s RE/MAX.
Po ukončení spolupráce si RE/MAX ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let.
KS bude uchovávat základní profil klienta v systému RAMS pro evidenční účely a účely případné budoucí spolupráce po dobu nejvýše 10 let.
Údaje v systému MAXIS budou KS uchovávány po dobu 6 měsíců v případě neuskutečněného obchodu prostřednictvím RE/MAX, nebo po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím RE/MAX.

Práva subjektu údajů:

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.
PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ RE/MAX A KS MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD RE/MAX NEBO KS NEPROKÁŽOU ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY.
Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Výše uvedené informace a ochrana podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) se vztahují v celém rozsahu pouze na klienty — fyzické osoby. V případě klientů – právnických osob – se ochrana podle GDPR vztahuje jen na identifikační a kontaktní údaje fyzické osoby, která klienta zastupuje.